FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ( सम्वत् २०७७ सालको ऐन नं.१) ७७/७८ 03/08/2021 - 08:00 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ( सम्वत् २०७७ सालको ऐनद नं. १ ).pdf
नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७४ ७७/७८ 03/08/2021 - 07:24 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७४.pdf
नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐेन,२०७५ (प्रथम पटक संसोधन २०७७/११/१०) ७७/७८ 03/07/2021 - 13:58 PDF icon नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७५.pdf
नलगाड नगरपालिकाको विनियोजित ऐेन, २०७७ ( प्रथम पटक संसोधन २०७७/११/१०) ७७/७८ 03/07/2021 - 13:54 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको विनियोजित ऐन, २०७७.pdf
नलगाड नगरपालिका को एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 12/27/2020 - 11:30 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन िनर्देशिका,२०७७.pdf
नलगाड नगरपालिकको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/10/2020 - 13:43 PDF icon नलगाड नगरपालिकको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक एन २०७७ ७७/७८ 07/10/2020 - 13:30 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक एन २०७७.pdf
नलगाड नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशाेधन) ७६/७७ 01/16/2020 - 16:25 PDF icon New Doc 2020-01-16.pdf
नलगाड नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/19/2019 - 17:45 PDF icon नलगाड नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
नलगाड नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/18/2019 - 16:58 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी